Là nhà cung cấp dịch vụ đời sống cho các công trình dầu khí trong nước và ở nước ngoài